Talentové zkoušky

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás oslovili s nabídkou studia Vašich dětí na Základní umělecké škole Jožky Matěje Brušperk. Výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ v Brušperku (areál ZŠ Brušperk), a v budovách základních škol ve Staré Vsi n. Ondř., Fryčovicích a Hukvaldech.

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk nabízí žákům studium ve dvou oborech – hudebním a výtvarném. V hudebním oboru přijímáme děti ke studiu sólového zpěvu, klávesových nástrojů – hra na klavír, elektronické klávesové nástroje (keyboard), varhany, dechových nástrojů – hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, saxofon, trubku, pozoun a tubu, a strunných nástrojů – hra na cimbál, housle, kytaru.

Výuka ve hře na nástroj nebo výuka zpěvu pro děti od 7 let probíhá individuálně, popř. ve dvojici (vyučovací hodina týdně). Souběžně s touto výukou probíhá výuka hudebně-teoretických předmětů (vyučovací hodina týdně) – po dobu prvních dvou ročníků to jsou hudební hrátky, kde se mírně hravou formou (hry, písně, rytmické doprovody a cvičení, pohyb) seznamují se základy hudební teorie. Od třetího do pátého ročníku se pak v nauce o hudbě věnují bližšímu a hlubšímu zkoumání hudební teorie a obohatí si přehled o hudebních dějinách a hudebním kulturním životě vůbec. Hudební hrátky a nauka o hudbě se snaží vychovat interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí a více tak hudbu prožít a pochopit. Děti od 5 let přijímáme do přípravného studia, kde navštěvují kolektivní hodinu přípravné hudební výchovy a individuálně, popř. ve dvojici také hru na daný hudební nástroj.

Od čtvrtého ročníku je žák rozvíjen nejen jako sólista, ale také jako spoluhráč v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Tato oblast výuky kolektivní interpretace nabízí žákům zapojení v různých komorních seskupeních a instrumentálních souborech, pěveckých sborech, čtyřruční hře. V průběhu studia má žák možnost poznat i více hudebních souborů.

Vyučovanými předměty výtvarného oboru jsou výtvarná školička (pro děti od 5 let, dvouhodinová výuka) a výtvarná tvorba (pro děti od 7 let, tříhodinová výuka). Výtvarná školička je přípravným studiem s cílem rozvíjet fantazii a obraznost dítěte, jeho cítění, výtvarné vidění a vyjadřování, a s cílem naučit dítě základům výtvarných zručností formou hry. Volně na ni navazuje předmět výtvarná tvorba, který je zaměřen na postupné cílevědomé rozvíjení výtvarné tvořivosti ve všech výtvarných disciplínách, které stanovují osnovy.

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje na školní rok, platba probíhá pololetně. Více informací o talentových zkouškách naleznete kliknutím na tento odkaz: on-line přihláška ke studiu