Hudební obor

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk již více než padesát let nabízí prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pedagogů kvalitní výuku na nejrůznější hudební nástroje. Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. Vyučujeme hru na tyto hudební nástroje:

Klávesové nástroje

  • hra na klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN), varhany

Dechové nástroje

  • hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, pozoun

Strunné nástroje

  • hra na housle, violu, kytaru, cimbál

Pěvecké oddělení

  • výuka sólového zpěvu

 

Výuka hudebního oboru je rozdělena do jednotlivých stupňů:

  • přípravné studium. Toto studium je určeno pro děti od 5 let věku
  • základní studium I. stupně. Je určeno pro žáky od 7 let a má 7 ročníků
  • základní studium II. stupně. Je určeno pro žáky od 14 let a má 4 ročníky

 

Souběžně s výukou hudebního nástroje, příp. sólového zpěvu, probíhá výuka hudebně-teoretických předmětů – tzv. oblast recepce a reflexe hudby. Ta je v naší škole koncipována do dvou předmětů na sebe navazujících po dobu pěti let (jedna hodina týdně). Po první dva ročníky žáci navštěvují Hudební hrátky, kde se mírně hravou formou (hry, písně, rytmické doprovody a cvičení, pohyb) seznamují se základy hudební teorie. Od třetího do pátého ročníku se pak v Nauce o hudbě věnují bližšímu a hlubšímu zkoumání hudební teorie a obohatí si přehled o hudebních dějinách a hudebním kulturním životě vůbec. Předměty umožňují žákovi orientaci ve světě hudby. Poskytují mu vědomosti, znalosti a zkušenosti, které žák prakticky využije ve své hudebně-interpretační praxi. Zároveň jej také učí, jak využít a přenášet zkušenosti a dovednosti z praxe do poslechu a celkového vnímání hudby. Hudební hrátky a Nauka o hudbě se snaží vychovat interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí a více tak hudbu prožít a pochopit.

Od 4. ročníku základního studia I. stupně je žák rozvíjen nejen jako sólista, ale také jako spoluhráč v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Tato oblast výuky kolektivní interpretace nabízí žákům zapojení v různých komorních seskupeních a instrumentálních souborech, pěveckých sborech, čtyřruční hře. V průběhu studia má žák možnost poznat i více hudebních souborů.