Informace k obnovení výuky od 11.5.2020

Vážení rodiče,

v níže uvedených odkazech naleznete dokumenty, které jsou klíčové pro obnovení výuky. Zde v textu uvádím alespoň nejdůležitější informace.

Od pondělí 11. května 2020 bude výuka na naší škole probíhat takto:

 • Výuka v hudebním oboru bude pouze individuální, případně skupinová (2 žáci v hodině). Výuka veškerých kolektivních předmětů je do odvolání zrušena (patří zde i čtyřruční hra).
 • Ve výtvarném oboru budou skupiny rozděleny do dvou místností, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 1,5 – 2 m (jedno dítě u malířského stolu, stoly jsou vzdálené od sebe min. 1,5 m). Skupiny budou neměnné.
 • Na rozvrhu hodin se s vámi domluví učitel.

 

Rozhodnutí, zda dítě bude navštěvovat ZUŠ od 11. května 2020 je na vás.

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Pokyny pro rodiče dětí, které nebudou přítomny v ZUŠ:

Výuka bude probíhat nadále distančně po předchozí domluvě s učitelem.

Pokyny pro rodiče dětí, které budou přítomny v ZUŠ:

Vstup do budovy bude povolen pouze žákovi, nikoliv jeho doprovodu. Zajistěte, prosím, také to, aby se Vaše dítě nezdržovalo před výukou ani po výuce ve škole. Pohyb po škole je také omezen. Žáci se smí pohybovat jen v prostorách patra, kde mají třídu, a příslušné přístupové cestě, aby se zamezilo zbytečnému kontaktu s dalšími osobami.

Dítě musí mít:

 1. čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení na webu školy) – vyplněné a podepsané (v případě nezletilosti žáka zákonným zástupcem). Pro případ velké nouze (nemáte tiskárnu apod.) budou formuláře dostupné u vchodu do budovy. Poprosíme Vás ale o Vaše vlastní psací potřeby, protože z hygienických důvodů nemůžeme poskytnout společné pero. Bez tohoto prohlášení nebude dítě vpuštěno do budovy.
 2. ochranný prostředek dýchacích cest (povinnost ve společných prostorách, ve třídě určí učitel)

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

 1. sáček na uložení roušky (při každém sejmutí roušky si ji žák musí do sáčku uložit)
 2. přezůvky

 

Při prvním příchodu do školy bude dítě svým hlavním pedagogem seznámeno s organizačním pokynem k zajištění ochrany zdraví (viz příloha).

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Jsou zajištěny základní hygienické podmínky výuky, jak doporučuje Vláda ČR (dezinfekce rukou, hudebních nástrojů, společných ploch atp.).

Z důvodu maximálního dodržování hygieny bych Vás chtěl požádat, aby si děti do výtvarného oboru prozatím nosily své výtvarné potřeby. Pro první hodinu budou děti potřebovat tužku, strouhátko a pastelky.

Pevně věřím, že se nám podaří úspěšně zakončit tento náročný školní rok. Děkuji za pochopení a přeji Vám i nadále především pevné zdraví a veselou mysl.

Jan Strakoš, ředitel školy

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ORGANIZAČNÍ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ