Výtvarný obor

 

Zaměření a výuka výtvarného oboru v naší základní umělecké škole se obrací k široké populaci dětí a dospívajících. Vedle získávání praktických dovedností i teoretických znalostí prostřednictvím vlastních tvořivých činností je nejdůležitějším cílem tohoto vzdělání citové a morální rozvíjení osobnosti dítěte. Rodící se poznání a citové i morální rozvíjení osobnosti dítěte je nejcennějším příspěvkem VO ZUŠ k všeobecnému vzdělání mladé generace.

Výuka vychází z potřeb dětí v přiměřenosti k věku. Za nejpodstatnější považujeme vytváření jejich citlivého a hlubokého vztahu k životu, vztahu k přírodě, k obdivu k nadčasovým dílům umění a k dobrovolné úctě k lidské práci – hodnotám vznikajícím vlastním hlubokým prožíváním při výtvarných činnostech. Žáci se zde učí formou klasických technik i interaktivních tvořivých přístupů výtvarnému jazyku, tj. základům kreslení, malování, grafickému vyjadřování, keramice, modelování, fotografování, tvorbě animovaného filmu.

Ateliéry výtvarného oboru jsou vybaveny keramickými pecemi, tiskařským lisem, fotoaparátem, počítačem a další moderní audiovizuální technikou.
K osvojení studijní látky dochází vrstvením zkušeností, dlouhodobě získávaných v experimentaci a tvorbě, nikoli řazením znalostí. Výuka proto nepostupuje od nejjednodušších otázek k nejsložitějším, ale přiměřeně věku se dotýká celé výtvarné problematiky. Struktura výuky se proto podobá spirále, která se odvíjí, kolísá, vzdaluje a v nových situacích se vrací zpět. Vyučovanými předměty jsou:

Výtvarná školička

  • je přípravným studiem s cílem rozvíjet fantazii a obraznost dítěte, jeho cítění, výtvarné vidění a vyjadřování; naučit dítě základům výtvarných zručností formou hry.

Výtvarná tvorba

  • volně navazuje na získané zkušenosti a zručnosti z přípravných ročníků a je zaměřeno na postupné cílevědomé rozvíjení výtvarné tvořivosti ve všech výtvarných disciplínách, které stanovují osnovy.

Výuka výtvarného oboru je rozdělena do jednotlivých stupňů:

  • přípravné studium. Toto studium je určeno pro děti od 5 let věku
  • základní studium I. stupně. Je určeno pro žáky od 7 let a má 7 ročníků
  • základní studium II. stupně. Je určeno pro žáky od 14 let a má 4 ročníky

I. a II. stupeň VO ZUŠ končí žáci závěrečnou výtvarnou prací, jejíž námět a výtvarnou techniku si volí po dohodě s učitelem. Žákům a studentům připravujícím se k talentovým zkouškám na umělecké škole je možno uznat za absolventskou práci vysoce kvalitní soubor tzv. domácích prací předkládaných u zkoušek.