Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
Varhanní koncert žáků ZUŠ
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > GDPR

GDPR - Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Pojmy

Subjekt údajů:

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (např. žák navštěvující základní uměleckou školu nebo jeho zákonný zástupce);

Osobní údaj:

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Správce:

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk, subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může základní umělecká škola zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

Zpracovatel:

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Základní umělecké školy Jožky Matěje Brušperk zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;

Účel zpracování osobních údajů:

Cíl (vedená agenda nebo aktivita školy), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;

Kategorie zpracování osobních údajů:

Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;

Zpracování osobních údajů:

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje žáků a zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, příslušnost, jazyk, zdravotní pojišťovna, e-mail, tel. číslo, osobní údaje získané v průběhu školní docházky (docházka žáků a výsledky vzdělávání, foto a video záznamy z vystoupení, audiozáznamy vystoupení), citlivé údaje týkající se zdravotního stavu žáků (znevýhodnění žáka, poskytovaných podpůrných opatření, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání), údaje týkající se úhrady úplaty za vzdělávání (bankovní spojení, variabilní symbol, výše plateb, typ úhrady), identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a identifikační údaje podnikajících fyzických osob, další identifikační, kontaktní, demografické, ekonomické a další údaje, které ukládají právní předpisy, zejména pro vedení úředních jednání a povinně zveřejňovaných dokumentů na úřední desce.

3. Zdroje osobních údajů

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk získává osobní údaje přímo od zákonných zástupců žáků v rámci přihlášky k základnímu uměleckému vzdělávání.

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.  Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk rovněž pořizuje osobní údaje vlastní činností ve formě audio, foto či video dokumentace ze školních a mimoškolních aktivit.

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk vždy informuje zákonné zástupce žáků o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro výkon konkrétní agendy či aktivity a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů zefektivní vykonávanou agendu či aktivitu.

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců na základě následujících právních důvodů (titulů):

plnění právní povinnosti, platný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů.

5. Účely zpracování osobních údajů

5.1 Plnění právní povinnosti

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců za účelem plnění svých zákonných povinností především v oblasti:

Školní matrika – Základní umělecká škola zpracovává osobní údaje dětí za účelem vedení povinné školní evidence dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

U tohoto zpracování je stanovena doba uchování záznamů 45 let po ukončení vzdělávání v základní umělecké škole.

5.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk zpracovává osobní údaje občanů pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1 a 5.2, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákonného zástupce dítěte, který je projevem jeho svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Zákonný zástupce uděluje podpisem písemného formuláře souhlas se zpracováním osobních údajů a to pro níže uvedené účely a po níže uvedenou dobu:

Prezentace výtvarných prací žáků označených jeho jménem a příjmením, a to i mimo prostory základní umělecké školy, a to na dobu neurčitou.

Organizace mimoškolních aktivit – zpracování osobních údajů žáků za účelem organizace nepovinných školních a mimoškolních akcí včetně možnosti předání nezbytně nutných osobních informací organizátorům těchto akcí (organizátoři soutěže, dopravci, ubytovací zařízení….). Zpracování probíhá po dobu studia na základní umělecké škole.

Prezentace školy – zveřejňování údajů (jméno, příjmení, ročník studia), fotografií, audiovizuálního zobrazení žáků a audiozáznamu z vystoupení v propagačních a informačních materiálech základní umělecké školy, které souvisejí s prezentací základní umělecké školy a jejího chodu včetně veřejných elektronických médií. Zpracování probíhá po dobu studia na základní umělecké škole.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu není podmínkou pro studium dítěte na základní umělecké škole. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

6. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje žáků a zákonných zástupců jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům základní umělecké školy, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Základní umělecké školy Jožky Matěje Brušperk a jeho zaměstnanců zpracovávány také jejími smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů mohou pro Základní uměleckou školu Jožky Matěje Brušperk provádět výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

8. Práva zákonných zástupců týkající se zpracování osobních údajů

Za stanovených podmínek může zákonný zástupce uplatnit veškerá níže uvedená práva, které mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů:

  • Právo
  • Co to znamená?
  • Jak toto právo uplatníte?
  • Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?

Právo na přístup

Za určitých podmínek má zákonný zástupce právo na přístup k osobním údajům svým a svého dítěte (vč. informací o jejich zpracování), které má Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk k dispozici. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu základní umělecké školy. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby odpověď splnila Vaše očekávání. Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody jiných subjektů.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Zákonný zástupce má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má zákonný zástupce právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména, adresy apod.

Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje a údaje Vašeho dítěte.

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má zákonný zástupce právo obdržet údaje, které Základní umělecké škole Jožky Matěje Brušperk poskytl a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu. Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu základní umělecké školy. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby odpověď splnila Vaše očekávání.

Toto právo se vztahuje pouze na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

Právo vznést námitku proti zpracovávání

Za určitých okolností má zákonný zástupce právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.

Žádost je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu základní umělecké školy. Toto právo máte pouze v případě, že Vaše osobní údaje Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk zpracovává z titulu jejích oprávněných zájmů. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena.

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek má zákonný zástupce právo požádat, aby Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk zpracovávání osobních údajů omezila. Žádost je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu základní umělecké školy. Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud základní umělecká škola neověří jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud základní umělecká škola neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má zákonný zástupce nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se zákonný zástupce domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.

Žádost je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu základní umělecké školy. Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že základní umělecká škola nebude schopna Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) základní umělecká škola musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) je to nutné pro plnění uzavřené smlouvy.

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Zákonný zástupce má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.

Žádost je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu základní umělecké školy. Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Zákonný zástupce má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:
Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

Lhůta, ověření totožnosti

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk bude reagovat na jakoukoliv žádost zákonného zástupce související s výkonem jeho práv bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž bude zákonný zástupce informován. V případě závažných žádostí (např. žádost o přenesení údajů či žádost o výmaz) je základní umělecká škola oprávněna požadovat ověření totožnosti (např. ověřený podpis zákonného zástupce na žádosti).

9. Účinnost

Tyto informace nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Adresa: Sportovní 584, Brušperk, 739 44
Telefon: +420 777 487 741, +420 558 666 275
E-mail: poverenec@zusbrusperk.cz